LERCO

VP4 – 4HAIE - PA and Health

Výzkumný program je tvořen 2 hlavními aktivitami.

Webové stránky výzkumného programu s podrobnými informacemi je na https://haie-lerco.cz/

Projekt LERCO část VP4 navazuje na úspěšně realizované projekty UNIREG (nové studijní programy zaměřené na podporu aktivního životního stylu), HAIE Program 4 (založená kohortová studie výzkumu souvislostí pohybové aktivity, zdraví a vnějšího prostředí v průmyslovém regionu) a Sport, zdraví a technologie (zázemí pro magisterské studijní programy a potřebné technologie). Dlouhodobým strategickým cílem pracoviště, které realizuje tyto projekty je vytvoření systému podpory pro aktivní životní styl v České republice, který bude založen na výzkumné evidenci a bude legislativně ukotven v české legislativě. V rámci projektu HAIE vznikly výzkumné studie především průřezového charakteru, které naznačují potenciál pohybové aktivity pro dosažení zdravotního prospěchu populace v MSK, návazná vlna měření v rámci projektu LERCO může naznačit příčinné souvislosti, které jednak pomohou formulovat doporučení pro práci s klienty Poradny pro aktivní životní styl v rámci nově vzniklého Spin-off. Tento spin-off by potenciálně měl vytvořit nová pracovní místa a vytvořit první dobře fungující model práce s populací v industriálním regionu za účelem využití benefitů aktivního životního stylu pro zdraví a well being jeho klientů. Ostravská univerzita do spin-off vloží zkušenosti a znalosti získané řešením zmíněných projektů. Navíc zde bude potenciál uzavření licenčních smluv na mobilní aplikace, které vzniknou v rámci projektu LERCO. Celý projekt by měl vyústit ve společné podání Evropského projektu, jehož cílem bude společně s partnery z evropských zemí tvořit síť intervenčních studií zaměřených na ověření fungování poraden podpory aktivního životního stylu v populaci a provázání sítě těchto poraden na výstupní doporučení preventivní prohlídky všeobecných lékařů.

Hlavní aktivita 1 4HAIE – PA and Health

Cílem výzkumného programu 4HAIE PA and Health projektu LERCO je prozkoumat vliv pohybové (in)aktivity na zdraví, kvalitu života a stárnutí populace lidí žijících v industriálním regionu. Tento obecný cíl bychom rádi konkrétně naplňovali prostřednictvím druhé vlny měření na založené kohortě 4HAIE o velikosti 1500 lidí. Bude realizován komplexní prospektivní výzkum umožňující studovat příčiny a následky (in)-aktivity, znečištění ovzduší a dalších psychologických, biomechanických, fyziologických, somatických i genetických proměnných na zdraví, kvalitu života a well-being kohorty 4HAIE.

Aktivita bude realizována v dílčích etapách s definovanými cíli, očekávanými pravděpodobnými výstupy, přínosy a poznatky:

 • Follow-up kohorty 4HAIE po 5-7 letech (MSK JČK)
 • Upgrade přístrojového vybavení v laboratořích
 • Laboratorní měření
  • měření v Biomechanické laboratoři a MRI
  • měření ve Fyziologické laboratoři
  • měření v Behaviorální laboratoři
  • monitoring pohybové aktivity a chování

 • Analýza dat
 • Publikační činnost a ochrana duševního vlastnictví
 • Aplikace výsledků výzkumu
  • algoritmy pro automatickou detekci kolenních chrupavek/křížového vazu/Achillovy šlachy z MRI; metody a postupy pro práci s různými skupinami pohybově neaktivních lidí v poradnách
  • tvorba aplikací do chytrých telefonů/SW pro MRI
  • licence – převedení know-how (algoritmy; nové metody)
  • spolupráce s firmami
  • založení spin-off

Hlavní aktivita 2 Nový akademický program

Bude akreditován nový program habilitačního řízení v oboru: Human movement sciences.

Aktivita bude realizována v dílčích etapách s definovanými cíli, očekávanými pravděpodobnými výstupy, přínosy a poznatky

Akreditace nového programu habilitačního řízení v oboru: Human movement sciences.

 • Habilitační řízení v oboru: Human movement sciences
  • Příprava akreditačního spisu
  • Podání akreditačního spisu a vypořádání námitek
  • Nastavení procesu habilitačního řízení na fakultě

Spolupráce s dalšími VP a spolupracujícími subjekty

Z důvodu velmi silné mezioborové vazby spolupracuje výzkumný tým VP4 na některých dílčích aktivitách s výzkumnými týmy:

 • VP3 – HA3 Molekulární modelování a modelování (dr. F. Karlický)
 • VP8 – HA1 Longitudiální kohortová studie zdravotního stavu populace v průmyslovém regionu a HA4 Vývoj neurokognitivních a psychických funkcí a poruch u kohorty dětí (dr. V. Jiřík)
 • VP9 – v oblasti Diagnostické telemedicíny, Aktivity denního života a na vývoji algoritmů na bázi fuzzy logiky

Pro přípravu aplikovatelnosti výzkumu do praxe bude v době experimentálního výzkumu zapojen minimálně 1 spolupracující subjekt.


Vedoucí výzkumného programu

Foto