Logo
Logo
Logo
Logo

O projektu LERCO

Life Environment Research Center Ostrava je nově budovaný vědecko-výzkumný hub, který jako jeden z nástrojů umožňuje transformaci Moravskoslezského kraje (dále MSK) z „uhelného” na „zdravější a chytřejší” region. Špičkově vybavené zázemí a 9 excelentních výzkumných týmů projektu umožní realizaci aktivit v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního výzkumu přes experimentální vývoj po aplikovaný výzkum, napříč VaV institucemi (OU, FNO, VŠB-TUO) a dalšími spolupracujícími VaV i komerčními subjekty z praxe v ČR/zahraničí.

Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu MSK kraje v netechnických oborech s dopadem na: zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou (podpora vzniku spin-off firem), podporu zaměstnanosti v kraji, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV, vzdělávání a municipality poskytnutím inovačních nástrojů.

Projekt není postaven na komerčních aktivitách nebo jejich podpoře, pouze z dlouhodobého horizontu připravuje vhodné zázemí pro další možnou (a žádoucí) spolupráci VaV sféry s aplikační sférou v MSK, která tu regionálně dosud nebyla dostatečná.

Ostravská univerzita a její partneři mají vysoký odborný potenciál s ambicí stát se excelentním pracovištěm ve vybraných medicínských, přírodovědných, biomedicínských a behaviorálních oborech jako jeden ze základů vědecko-výzkumného pilíře podporujícího transformaci kraje. Další rozvoj však již naráží na limity spojené s nedostatečným infrastrukturním zázemím, rozšířením týmu o excelentní pracovníky národní i zahraniční, kteří budou hrát klíčovou roli ve výchově vlastních budoucích vědců pokračujících ve VaV aktivitách na OU a v regionu. Jedinou možností je specifický dotační program, který finančně zastřeší komplexnost a propojenost problematiky rozvoje VaVaI ve vazbě na potřeby kraje.

Pro region

Pro vědu